Vrijwaring

De BOCC doet alle moeite om de informatie op deze web pagina's correct weer te geven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De BOCC is niet aansprakelijk voor eventuele schade of misvattingen naar aanleiding hiervan veroorzaakt.

De BOCC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige ander website waarmee door deze site een hyperlinkverbinding wordt gemaakt. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Alle verbindingen worden als zodanig weergegeven zonder impliciete of expliciete aansprakelijkheid voor de informatie die daarin wordt verstrekt.

De BOCC is niet verantwoordelijk voor de publicaties door haar leden of derden op de BOCC Facebook pagina’s.
 

Gebruiksvoorwaarden van deze website of andere publicaties

Downloaden, copieren of gebruik van enige van deze gegevens van deze website of andere publicaties van de BOCC houdt de acceptatie in van de volgende voorwaarden:

  • Het is de gebruiker toegestaan om het materiaal voor eigen intern gebruik te bekijken, te printen en te downloaden.
  • De gebruiker mag zonder schriftelijke toestemming van de BOCC niets van de gegevens van deze documenten distribueren, doorgeven of publiceren, zowel electronisch als anderzins.

 

Reglement Inwendige Orde van de BOCC

Dit reglement is bedoeld als aanvulling op de statuten van de VZW en bepaalt meer concreet de praktische werking binnen de vereniging. Daarnaast heeft dit reglement tot doel de ethische principes uiteen te zetten die aan de BOCC ten grondslag liggen en die een leidraad vormen voor de leden en bestuurders van de BOCC.

Via volgende link kan u het actuele reglement (enkel beschikbaar in het Nederlands) raadplegen en/of downloaden.

 

Disclaimer

The BOCC takes great care to make the information on this web pages display correctly. Despite this care and attention it is possible that the content is incomplete and/or incorrect.
The BOCC cannot be held liable for any damage or misconceptions as a result hereof.

The BOCC accepts no responsibility for the content of any other web site that is created by an hyperlink connection to this site. These links do not constitute endorsement of those files.
All connections are displayed as such with no implicit or explicit liability for the information therein provided.

The BOCC is not responsible for the publications by its members or third parties on the BOCC Facebook pages.

Terms of Use for this Site or other publications

Downloading, copying or use of any of this data of this Website or other publications constitutes acceptance of the following terms and conditions:

  • The user  is allowed to view the material for their own internal use, print and  download.
  • The user is not allowed to publish, transmit or distribute any of the data of these documents both electronic as by any other means, without the written permission of the BOCC .

 

Ground Regulations of the BOCC

These regulations are intended to supplement the statutes of the association and determine more concretely the practical operation within the association. In addition, this regulation aims to set out the ethical principles underlying the BOCC and provide guidance to the members and directors of the BOCC.

Through this link you can consult and/or download the current rules (only available in Dutch).

 

logo_transparant
headerbocc_transp
Zoeken
Page Franšais
English page
Deutsche Seite
FB BOCC niet leden
FB BOCC leden

enkel
BOCC leden

 niet leden